การเปลี่ยนคืน | Returning Products

7-Day Cancel & Return Policy

นโยบายการยกเลิก / เปลี่ยนคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถนำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ที่ไม่ผ่านการประกอบและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมมาเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วย โดยมีเงื่อนใขดังต่อไปนี้ :

1. สินค้าที่เปลี่ยนคืนนั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลาย/รอยขีดข่วน
2. สินค้าเปลี่ยนคืนจะต้องแนบ ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานทุกครั้ง
3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
6. ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่รับคืน หลังผ่านการตรวจสอบแล้ว
7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้
8. คืน/เปลี่ยนสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 100.- หักค่าบริการ 5 บาท
9. ไม่มีใบเสร็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืน (หากพิจรณาให้รับคืน หัก 7%)
10. สายพานมีค่าเปลี่ยน / คืน 5.- / เส้น / ครั้ง
11. ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ กรณีร้านค้ายังไม่ได้ทำการจัดส่งเท่านั้น หากสินค้าถูกนำส่งออกไปแล้ว ทางร้านขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อทุกกรณี
12. หากมีการคืนเงิน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์เป็นการโอนเข้าบัญชีของลูกค้าเท่านั้น และจะไม่มีการคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี

คืนสินค้ามีตำหนิ | Claiming Products

Claims for defective or damaged products

นโยบายการคืนสินค้ามีตำหนิ

หากพบว่าสินค้าที่ได้รับจากทางร้านมีตำหนิ หรือ ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อล่าสุดจากทางร้านก่อนชำระเงิน ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอนและเงื่อนใขดังต่อไปนี้ :

1. ลูกค้าจะต้องยื่นเรื่องขอคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. ลูกค้าจะต้องแนบไฟล์วีดีโอขณะแกะพัสดุสินค้า พร้อมใบเสร็จคำสั่งซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคืนสินค้าส่งมาที่ Line Official @ktoolmart
3. หากการขอคืนสินค้ามีตำหนิของลูกค้าผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของทางร้าน ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ของเรา โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งที่เกิดขึ้น